fbpx
Tuesday, July 14Modern Manufacturing

Maintenance Efficiency Machine ปัจจัยสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

การบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์ตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหรือผู้บัญญัติกฎหมายนั้นเป็นแนวทางตัวอย่างที่ดี แต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด การวางแผนเพื่อการบำรุงรักษาตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างของเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานนอกเหนือจากแนวทางที่กำหนด ทำให้เราใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษา คือ บุคคลที่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้

Maintenance Efficiency Machine ปัจจัยสู่ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

การบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิตและโลจิสติกส์กำลังเปลี่ยนแปลงไป การบำรุงรักษานับเป็นหัวข้อที่ไม่พึงประสงค์และเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดค่าใช้จ่ายหลักๆ ในการทำธุรกิจดังนั้น เจ้าของกิจการจึงหันมาลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการของการบำรุงรักษาให้ดีกว่าเดิม

คำว่า อย่างไร มีความสำคัญเช่นกัน

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาเป็นประจำอาจยังไม่เพียงพอ ประเด็นที่สำคัญ คือ เราจะวางแผนการบำรุงรักษา “อย่างไร” ถึงแม้ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจในหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นแต่พวกเขายังคงปฏิบัติแบบเดิม คือ การดำเนินการรักษาสภาพตามช่วงระยะเวลาเดิมซ้ำๆ

การบำรุงรักษาตามช่วงระยะเวลา หมายถึง อุปกรณ์จัดเก็บสินค้าตามชั้น (RBG), ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีระบบควบคุมต่างๆ จะถูกตรวจสอบและบำรุงรักษาตามช่วงเวลาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ หรือตามกำหนดการที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม การวางแผนการบำรุงรักษาตามลักษณะการใช้งานโดยคำนึงถึงการทำงานตลอดอายุการใช้งานของมัน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องและการล้มเหลวได้อย่างเป็นระบบ บริษัท Telogs GmbH จาก Wettenberg ที่ Gießen เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้นำเสนอคอนเซปต์การบำรุงรักษาในลักษณะมาตรการการป้องกัน ซึ่งจะทำให้สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าว่าชิ้นส่วนใด จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนก่อนหรือระหว่างการตรวจสภาพครั้งต่อไป ดังนั้น ผู้ใช้งานเครื่องจักรจึงสามารถจัดการป้องกันได้ล่วงหน้า ซึ่งนี่เองทำให้ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนสำหรับการบำรุงรักษาตามลักษณะเฉพาะ

การกำหนดรูปแบบการบำรุงรักษาต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานเครื่องจักร อายุของเครื่องจักรและสถานะของเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนสำหรับการบำรุงรักษาตามลักษณะเฉพาะ แผนดังกล่าวจะรวบรวมพื้นฐานการทำงานทั้งหมดของเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการวิเคราะห์อันตรายการแสดงสถานะของเทคโนโลยีการจัดเก็บและการจัดการ การตรวจจุดบกพร่องต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านี้จะถูกนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดระยะเวลาสำหรับการตรวจสภาพและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกำหนดการที่ทางผู้ผลิตเครื่องจักรและตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งต้องคำนึงถึงความถี่ของการใช้งานเครื่องจักร รวมถึงความต้องการใช้งานเพิ่มเติมของบริษัทอีกด้วย

แนวทางการดำาเนินงานร่วมกับบุคลากรที่มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องจักร

  • การตรวจสภาพด้วยการใช้ทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท
    ผู้ใช้งานจะรู้ปัญหาการใช้งานต่างๆ เป็นอย่างดี แม้กระทั่งจุดบกพร่องเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการกันเองภายในบริษัทก็มีอุปสรรคบางอย่าง คือ พนักงานที่ใช้งานมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ไม่มากพอและไม่อาจขยายขอบเขตความรู้ด้านนี้ด้วยตนเอง
  • การเรียกใช้บริการช่างซ่อมบำารุงจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
    ส่วนใหญ่แล้วเครื่องจักรหนึ่งอาจถูกประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนจากหลายบริษัท
  • การจัดจ้างคนภายนอกจากบริษัทผู้ให้บริการด้านการบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยเฉพาะ
    ผู้ให้บริการรูปแบบของเครือข่ายบริษัทอย่าง Telogs มีความพร้อมด้านบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพวกเขาต่างมี ใบรับรองและใบอนุญาตสำหรับการบำรุงรักษา ซ่อมและตรวจสอบเครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ

กันไว้ดีกว่าแก้

ส่วนหนึ่งของคอนเซปต์การบำรุงรักษาได้แก่ มาตรการการป้องกัน ช่างเทคนิคของ Telogs ที่ให้บริการแก่ลูกค้าจะทำรายงานเกี่ยวกับสถานะของเครื่องจักรอย่างละเอียดหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการบำรุงรักษา จากรายงานนี้จะทำให้เขาสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าว่าชิ้นส่วนใดจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนก่อนหรือระหว่างการตรวจสภาพครั้งต่อไป ดังนั้น ผู้ใช้งานเครื่องจักรจึงสามารถจัดการป้องกันได้ล่วงหน้า ซึ่งนี่ทำให้ระบบโลจิสติกส์ของเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวางแผนบำารุงรักษา
การวางแผนบำารุงรักษาโดยคำานึงถึงลักษณะการใช้งานเฉพาะแบบ ตลอดอายุการใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรโดยรวมให้แก่ผู้ประกอบการ

ส่วนประกอบที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านการบำรุงรักษาโดยใช้หลักการการคาดคะเนไว้ล่วงหน้า ได้แก่ รถเข็นขนส่ง และลูปต่างๆ ซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนที่เป็นตำแหน่งสำคัญของระบบโลจิสติกส์ ศูนย์กลางสำคัญของการทำงานกับการจัดเก็บสินค้าบนชั้นสูง คือ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของพนักงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตก (PSAgA) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องถูกตรวจสภาพโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน แนวทางการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรที่เราต้องการอีกอย่าง คือ การวางแผนจัดการกับชิ้นส่วนอะไหล่สำรองที่ต้องพร้อมต่อการใช้งาน ในการสั่งซื้ออะไหล่สำรองจำเป็นต้องสอบถามถึงระยะเวลาในการจัดส่ง และในบางกรณีต้องตกลงทำสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัท

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงควรจัดซื้ออะไหล่หรือ ส่วนประกอบที่มีความสำคัญของเครื่องจักรและเก็บสำรองไว้ในคลังของบริษัท เมื่อเกิดเหตุขัดข้องก็จะสามารถนำมาเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที สำหรับประเภทของชิ้นส่วนและจำนวน ที่บริษัทจะต้องซื้อสำรองไว้ในสต็อกนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์สินค้าแช่แข็งยิ่งจำเป็นต้องเก็บสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ไว้ เพราะถ้าการแก้ไขปัญหาช้าเกินไปอาจจะทำให้สินค้าที่ต้องแช่แข็งเน่า จนเกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ การเลือกซื้ออะไหล่มาเก็บสำรอง ยังต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของระบบโลจิสติกส์และเทคนิคต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ชิ้นส่วนที่สำคัญอย่างแน่นอน ก็คือ ชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจหลักของระบบไหลเวียนของสินค้า ส่วนใหญ่แล้วบริษัทมักซื้อชิ้นส่วนเหล่านี้พร้อมๆ กับการซื้อเครื่องจักรใหม่และนำชิ้นส่วนไปปรับใช้กับเครื่องจักรอื่นที่ใช้งาน

เมื่อเกิดเหตุขัดข้องจะสามารถรู้ถึงความต้องการต่างๆ ด้านความพร้อมในการใช้งานเครื่องจักร การเข้าถึงปัญหาและระยะเวลาที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงาน หากผู้ประกอบการเลือกใช้บริการจากบริษัทภายนอกก็สามารถทำได้โดยการนัดหมายเวลากันผู้ให้บริการที่มีสายด่วนตลอด 24 ชม.ต่อวัน 7 วันใน 1 สัปดาห์นั้นสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ทันที

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ บุคคลที่คุยสายกับเจ้าหน้าที่สายด่วนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประเมินสถานการณ์เหตุขัดข้องได้ และต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องจักรนั้นๆ พอสมควร ระยะเวลาที่ส่งผลกระทบขณะเกิดเหตุขัดข้อง ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องจักรของบริษัท บริการของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจาก Telogs ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า คือ การบริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะเดินทางไปพบกับลูกค้าทันทีภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมง และดำเนินการซ่อมเครื่องจักรนั้น ณ สถานที่จริง ข้อดีของการจัดจ้างคนภายนอกให้ทำหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษา คือ ได้ระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย ที่รับประกันความปลอดภัยจากผู้ให้บริการภายนอกบริษัทพนักงานเพียงบางส่วนที่ทำงานอยู่ ณ ที่นั้นอาจสามารถรับรู้ถึงจุดบกพร่องได้อย่างทันที

ระยะเวลาที่ส่งผลกระทบระหว่างเกิดเหตุ
ขัดข้องและการวางแผนจัดการบุคคล

บางครั้งการดูแลบำรุงรักษาล่วงหน้าเป็นประจำด้วยการใช้บริการจากภายนอกหรือ การใช้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร อาจยังไม่เพียงพอต่อการรับประกันความปลอดภัยของการจัดการคลังสินค้า เครื่องจักรบางตัวอาจไม่จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนใหม่ในทันที หากแต่สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบให้ทันสมัยขึ้น เพื่อยืดอายุการใช้งานให้แก่เครื่องจักรที่ใช้ในเทคนิคการจัดการเก็บและจัดการสินค้า ช่างเทคนิคที่ให้บริการลูกค้าจาก Telogs มีความรู้ในการเปลี่ยนอะไหล่หรือส่วนประกอบด้านไฟฟ้าและเมคานิคทุกส่วนของเครื่องจักร การเปลี่ยนอะไหล่บางส่วนที่เสื่อมสภาพจะทำให้เครื่องจักรดูใหม่ขึ้น ชิ้นส่วนที่มักถูกนำไปดัดแปลงแก้ไขอยู่เสมอ ได้แก่ การฟื้นฟูในส่วนการทำงานของมอเตอร์และระบบควบคุม ส่วนการทำงานเมคานิคและ/หรือระบบเซนเซอร์

เพื่อให้ขั้นตอนการฟื้นฟูระบบการทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ใช้งานเครื่องจักรจะต้องมอบเอกสารที่แสดงข้อมูลเชิงเทคนิคทั้งหมดของเครื่องจักรแก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ซึ่งในเอกสารจะมีข้อมูลที่ระบุอย่างละเอียด เช่น แหล่งที่มาของเครื่องจักร ตำแหน่งที่ติดตั้งของชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้น และชิ้นส่วนใดบ้างที่ผ่านการเปลี่ยนหรือซ่อมมาก่อนในอดีต

สำหรับเครื่องจักรที่เก่ามากอาจไม่มีเอกสารประจำเครื่องจักรอีกแล้ว หรืออาจมีเพียงเอกสารเชิงเทคนิคที่ไม่ครบถ้วน ในกรณีนี้ Telogs จะจัดทำเอกสารเชิงเทคนิคสำหรับเครื่องจักรนั้นขึ้นมาใหม่ โดยใส่ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการซ่อมบำรุงและการฟื้นฟูระบบครั้งต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงครั้งต่อไปว่าชิ้นส่วนประกอบรุ่นใหม่แบบไหนจะสามารถเข้ากับเทคนิคแบบเก่าของเครื่องจักรนั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงความเพียงพอของชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีในตลาดด้วย เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสูงและการเสียเวลาในการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่เมื่อต้องซ่อมครั้งต่อไป

EXECUTIVE SUMMARY

Telogs GmbH company from Wettenberg, Gießen which is the expert in machine and machine tools maintenance has been revealed the new concept of maintenance base on prevention methodology. This method could do forecast maintenance planning, for the part that must be replace before or during the next maintenance procedure. So, the machinery operator could plan and proceed the prevention ahead before the problem occurred which the annual maintenance program may not enough. This method will improve logistics system effectively

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย