AUTOMOTIVE

Company

Acrylic Foam Tape
Acrylic Foam Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ งานทั่วไป งานตกแต่งรถยนต์

Double Sided Foam Tape
Double Sided Foam Tape

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า งานโรงพิมพ์,โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์, งานทั่วไป [...]

Made to order Die cut
Made to order Die cut

เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และ อิเลคทรอนิคส์, งานทั่วไป