PIPES-RUBBER

ท่อยาง และท่ออ่อน

Company

Toyoron
Toyoron

สายยาง Toyoron เป็นสายยาง PVC premium สีใสที่สามารถมองเห็นของเหลวด้านในได้ สามารถใช้งานแรงดันอเนกประสงค์ มีระยะห่างระหว่างใยด้ายที่มาตรฐาน ทำให้สายยางสามารถโค้งงอได้สูง สามารถใช้งานน้ำ ลม ผงแป้ง เมล็ด น้ำมันและสารเคมีได้บางชนิด* [...]

Toyospring
Toyospring

สายยาง Toyospring เป็นสายยาง PVC premiumใสที่สามารถมองเห็นของเหลวด้านในได้ สามารถใช้งานดูดอเนกประสงค์ โครงลวดสปริงที่มีระยะห่างระหว่างช่องที่เท่ากัน ทำให้สายยางสามารถโค้งงอได้สูง สามารถใช้งานน้ำ ลม ผงแป้ง เมล็ด น้ำมันและสารเคมีได้บางชนิด* [...]