CHAINS

โซ่

Company

ZIP CHAIN ACTUATOR
ZIP CHAIN ACTUATOR

ล่าสุดแห่งนวัตกรรมของ Actuator

G8 SERIES RS ROLLER CHAIN
G8 SERIES RS ROLLER CHAIN

โซ่ส่งกำลังที่เพิ่มความสามารถรับกำลังกิโลวัตต์ที่สูงขึ้น และสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

G8 SERIES HEAVY DUTY CHAIN
G8 SERIES HEAVY DUTY CHAIN

โซ่ที่สุดของความแข็งแรง

G8 SERIES LAMBDA CHAIN
G8 SERIES LAMBDA CHAIN

โซ่ที่ไม่ต้องหล่อลื่น อายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่ต้องหล่อลื่นเพิ่มเติม