SOFTWARE SOLUTION PROVIDERS

ออกแบบและวางระบบซอฟต์แวร์

Company

PIPS (Purchasing Inventory Product Sale)
PIPS (Purchasing Inventory Product Sale)

PIPS (Purchasing Inventory Product Sale)

FRM (Finance Resource Management)
FRM (Finance Resource Management)

FRM (Finance Resource Management)

CRM (Customer Resource  Management)
CRM (Customer Resource Management)

CRM (Customer Resource Management)

MRP (Material Resource Planning)
MRP (Material Resource Planning)

MRP (Material Resource Planning)

SCM (Supply Chain Management)
SCM (Supply Chain Management)

SCM (Supply Chain Management)

HRM (Human Resource Management)
HRM (Human Resource Management)

HRM (Human Resource Management)

Terebinth Cloud ERP
Terebinth Cloud ERP

ระบบ ERP ในราคาเป็นมิตรของคนไทย ที่เข้าไปช่วยจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กร [...]

IN – TEN (Intellegent Maintenance) ระบบบริหารจัดการ และแสถงสถานะการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
IN – TEN (Intellegent Maintenance) ระบบบริหารจัดการ และแสถงสถานะการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

ระบบบริหารจัดการ และแสดงสถานะการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทาง Web Application ใช้งานได้สะดวกทั้งจาก Computer และ Smart Device สามารถสร้างแผนปฎิบัติงานซ่อมบำรุง กำหนดสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงาน ติดตามสถานะการซ่อมบำรุงได้ Real time และตรวจสอบการดำเนินงานย้ [...]

D MSERVICE Application สำหรับวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงานซ่อมบำรุง
D MSERVICE Application สำหรับวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงานซ่อมบำรุง

Mobile Application และ Web Application สำหรับวางแผน ติดตาม ตรวจสอบงานซ่อมบำรุง เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้ได้งานได้ทั้งผ่าน Conputer และ Smart Device หมดปัญหาใบงานตกหล่น ไม่ต้องใช้กระดาษ ลดภาระงานเอกสาร พนักงานมุ่ [...]

Acrobat Document Cloud
Acrobat Document Cloud

โปรแกรมสร้าง แก้ไข ตรวจสอบ เอกสาร PDF

Photoshop CC
Photoshop CC

โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ ระดับมืออาชีพ

SCADA SYSTEM & AUTOMATION CONTROL SYSTEM
SCADA SYSTEM & AUTOMATION CONTROL SYSTEM

SCADA System for Production Line, Machine Automation Controls, Manufacturing Process, Batching Control, Product QA Testing