EC-SX Seriesกับตัวควบคุมการทำงานสูงตอบสนองต่อการฉีดความเร็วสูงและหลากหลายของความต้องการของผู้บริโภคนอกเหนือไปจากผลการดำเนินงานหลักที่ปรับให้มีคุณภาพสูง ใน EC-SX Series

Product Description

Brand : Toshiba

Model : EC180SX

ควบคุมการทำงานสูงซึ่ง แต่เดิมมีความหลากหลายของการควบคุมการปั้นและการเตรียมความพร้อมของสเปคพิเศษมีการติดตั้งตอนนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ self-tuning และกระบวนการฉีด (DST-Fill ) ป้องกันความไม่แน่นอนที่มีปัจจัยภายนอกและสัญญาที่มีความเสถียร

 

Company Info

GROUP ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.

Contact Information :

Tel.  : +66 2960-0136-7

Email  : sales@groupcor.com

<< return to products