เครื่องดูดปล่อยสารอัตโนมัติ (Automated Liquid Handling)

เครื่องดูดปล่อยสารอัตโนมัติ (Automated Liquid Handling)

Product Description

Brand: Gilson
Model:  Pipetmax

Pipetmax เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ที่สามารถกำหนดตำแหน่งและปริมาตรของสารที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำโดยควบคุมการทำงานด้วยระบบซอฟท์แวร์ ที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและแสดงข้อมูลในการดูดและจ่ายสารละลาย ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลโดยคน

·    ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดูดจ่ายสารละลาย หรือการทำปิเปต ด้วยมือ
·    เหมาะกับงานที่ต้องปิเปตด้วยมือแบบหลาย ๆ ครั้ง หรือมีสารละลายจำนวนมาก ช่วยลดเวลาและความเมื่อยล้าจากการกดปล่อยสาร
·    สามารถนำมาใช้ในงานเตรียมตัวอย่างที่หลากหลาย application อาทิ งาน qPCR, ELISA, Cells Based Assays หรือ Protein Assay

ปัจจุบัน มีการนำ Pipetmax ไปใช้งานกับเทคนิค RT-qPCR เพื่อใช้ตรวจสอบหาเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้งานเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

PIPETMAX® is an automated pipetting solution for the efficient processing of high-throughput biological assays. Improve the number of samples you can process in parallel while ensuring sample prep accuracy with the most accurate automated platform for PCR/qPCR prep, ELISA prep and all tip-based prep; all on the same platform. PIPETMAX, can be implemented into the RT-qPCR workflow for detection of COVID-19.

Company Info

TRI SOLUTION CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2968-7510-11

Email : info@tri-solution.com

<< return to products