เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ (Traceable Product)

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ (Traceable Product)

Product Description

Brand: Fisher Scientific
Model:  Traceable Products

เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล ที่ผ่านการสอบเทียบจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO17025 เหมาะสำหรับในห้องปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐาน
•  เครื่องวัด อุณหภูมิ และความชื้น (Thermometer-Humidity)
•  เครื่องวัดชนิดเก็บข้อมูล (Datalogger)
•  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)
•  เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ (Conductivity meter)
•  เครื่องวัดแสงและความเข้มของแสง  (Light meter)
•  เครื่องวัดเสียง (Sound meter)
•  เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
•  เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer)
•  เครื่องวัดแรงดัน (Manometer/ Pressure meter)
•  เครื่องนับเวลา (Stopwatch) และนาฬิกาจับเวลา (Timer)
•  เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer)
•  เครื่องวัดออกซิเจน (Oxygen meter)

Fisherbrand Traceable™ products include timers, stopwatches, clocks, data-logging thermometers, bench thermometers, differential thermometers, printing thermometers, humidity meters, monitoring/ alarm humidity meters, barometers, as well as a range of everyday measurement lab tools.

All of these Traceable™ products are provided with a Traceable™ Calibration Certificate from an ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory.

Each Traceable™ product is individually serialised, calibrated and certified. An individually serialised Traceable™ Calibration Certificate provides you with the assurance that an independent auditor has checked the methods, procedures, testing, technique, and record-keeping practices of the calibration testing laboratory.

Company Info

TRI SOLUTION CO LTD

Contact Information :

Tel. : (66) 2968-7510-11

Email : info@tri-solution.com

<< return to products