เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา,Portable hardness tester – ใช้งานง่าย ทดสอบได้หลากหลายชนิดวัสดุ / และสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้หลายสเกล เหมาะสมกับชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก

Product Description

Brand :  INSPEX : Bowers Metrology (UK)

Model :  IPX-360

คุณสมบัติทัวไป

– จอแสดงผลสี (x) พร้อมปรับความสว่างได้
– เพิมหน่วยวัดค่าความแข็งใหม่ แบบ อาทิ เช่น, HRA, HB และอุปกรณ์ทีใช้วัดค่าเป็นสายโพร๊บ รุ่น D
– มีหน่วยวัดค่าความแข็งทังหมด (HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS)
– ระบบเมนูใช้งานง่ายและสะดวกสบาย แล้วสามารถเชือมต่อด้วย USB เข้ากับ Computer ได้
– สามารถจัดเก็บข้อมูล เก็บค่าของการวัดผลได้ถึง ค่า ในตัวเครื่อง
– ใช้แบตเตอรีลิเธียมไอออนชาร์จไฟได้ระยะเวลาการทํางานต่อเนือง: ประมาณ ชม.
– สามารถสังซือมีอุปกรณ์เสริมหัวโพร๊บ อีก ชนิด ซึงไม่จําเป็นต้องปรับเทียบใหม่เมือทําการเปลียนอุปกรณ์ระบบสามารถระบุ ประเภทวัตถุ – สามารถสังซือเครืองพิมพ์เสริมได้หากผลการทดสอบต้องมีการพิมพ์

 

 

Company Info

TONAN ASIA AUTOTECH CO.,LTD

Contact Information :

Tel. : +66-2565-9370 (5 lines)

Email : sales@tonanasia.com

<< return to products