Product Description

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานด้วยเทคโนโลยี Software Defined Network (SDN) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการระบบ ติดตามเฝ้าระวังเหตุเสีย และวิเคราะห์การใช้งานผ่าน Software ได้จากส่วนกลาง รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Private Network ,Internet และ Cellular Network (3G/4G/LTE) ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสาขามีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุถึงจุดหมายได้อย่างไร้รอยต่อ

Company Info

CAT DATACOM

Contact Information :

Tel. : 02-104-5555

Email : nterprise_biz@cattelecom.com

<< return to products