Service : IoT

SERVICE : IoT

Product Description

Brand : Nexpie

ระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือ ที่วัดค่าต่างๆ และรายงานผลออกมาในรูปแบบ Dashboard ซึ่งทางบริษัทเราให้บริการในเรื่องของระบบดูแลบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT สำเร็จรูป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลรักษาระบบ

Company Info

INTERNET THAILAND PUBLIC CO., LTD.

Contact Information :

Tel. : +66 2257-7000

Email : info@inet.co.th

<< return to products