Softstarter 3RW5

ซอฟสตาร์ท (Soft start)  คือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้กับการสตาร์ทของมอเตอร์ เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในช่วงของการสตาร์ทของมอเตอร์  ทำให้มอเตอร์และกลไกขับเคลื่อนต่างๆมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายลดตามลงด้วย

Product Description

Brand : SIEMENS

Model : Softstarter 3RW5
ซอฟสตาร์ท (Soft start) คือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้กับการสตาร์ทของมอเตอร์ เพื่อลดการกระชากของกระแสไฟฟ้าในช่วงของการสตาร์ทของมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์และกลไกขับเคลื่อนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และยังส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทำให้ค่าใช้จ่ายลดตามลงด้วย

Company Info

SIEMENS LTD.

Contact Information :

Tel. : (66) 2 715 4000, (66) 9 1576 3199

Email :  smart_infrastructure.th@siemens.com

<< return to products