Terebinth Cloud ERP

ระบบ ERP ในราคาเป็นมิตรของคนไทย ที่เข้าไปช่วยจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กร

Product Description

Brand : Terebinth Cloud ERP

Model : Terebinth Cloud ERP

Terebinth Cloud ERP คือ ระบบ ERP ในราคาเป็นมิตรของคนไทย ที่เข้าไปช่วยจัดการกระบวนทางธุรกิจและฐานข้อมูลองค์กร ที่สามารถรวบรวมฟังก์ชันการทำงานของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบเดียว ทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขั้นและการทำกำไรขององค์กร

Company Info

SWIFTLET CO., LTD

Contact Information :

Tel. : (66)2-102-1946

Email : sales@swiftlet.co.th

<< return to products