fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตด้วยนวัตกรรมทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่แรงงานทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการกลับขาดแคลนในประเทศไทย นโยบาย Smart Visa จึงเกิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะที่ตรงกับความต้องการจากต่างชาติเข้ามาด้วยมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การผลิต และธุรกิจตามแผนนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อการเติบโตของประเทศรู้จัก Smart Visa

สมารท์วีซ่า (Smart Visa)คอืวซี่าประเภทพิเศษที่กำาหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือ ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบาย  S-Curve โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
  2. นักลงทุน
  3. ผู้บริหารระดับสูง
  4. Startups
  5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ Smart Visa

เงื่อนไขสำหรับ Smart Visa แต่ละรูปแบบ

รูปแบบของ Smart Visa ถูกแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก และส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอีก 1 รูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนเสริมของผู้ขออนุมัติวีซ่าหลักตามแต่ละเงื่อนไข มีรายละเอียดแต่ละรูปแบบ ดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talents) รหัสกำกับ T คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

เงื่อนไข: รายเงินได้รวมไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท สำหรับผู้เชี่ยวชาญ Startup รายได้รวมต้องไม่น้อยกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือนโดยมีสัญญาจ้างมีระยะเวลาเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปีและต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานของรัฐ ในส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิการอยู่ในประเทศและทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานแต่ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

สิทธิประโยชน์: อายุวีซ่าไม่เกินสัญญาจ้างไม่เกินครั้งละ 4 ปี สามารถทำงานในกิจการรัฐที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติประเภท T ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตเว้นแต่มีการเพิ่มเติม นอกจากนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและต้องรายงานตัวทุก 1 ปี

นักลงทุน

นักงทุน (Investors) รหัสกำกับ I คือ นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เงื่อนไข: มีเงินลงทุน 20 ล้านบาทซึ่งสามารถลงทุนผ่านกิจการเงินร่วมลงทุนได้และสามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการ สำหรับการลงทุนใน Startup ต้องมีมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท โดยคงการลงทุนไว้ตลอดระยะเวลาการถือครองวีซ่า ซึ่งกิจการลงทุนนั้นต้องได้รับการรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตในกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานของรัฐ

สิทธิประโยชน์: อายุวีซ่าไม่เกินครั้งละ 4 ปี และสามารถทำงานกับกิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและต้องรายงานตัวทุก 1 ปี ในขณะที่คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถอาศัยในประเทศได้ นอกจากนี้คู่สมรสยังทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานอีกด้วย

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง (Executives) รหัสกำกับ E คือ ผู้บริหารระดับสูงที่ทำงานในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เงื่อนไข: เงินได้รวมไม่น้อยกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสัญญาจ้างกับกิจการในไทยหรือในต่างประเทศซึ่งกำหนดให้ทำงานในไทยเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธาน หรือ กรรมการผู้จัดการ

สิทธิประโยชน์: ได้รับวีซ่าตามระยะเวลาจ้างแต่สูงสุดไม่เกินครั้งละ 4 ปี สามารถทำงานในตำแหน่งและกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน่วยงานรับรองได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและต้องรายงานตัวทุก 1 ปี ในขณะที่คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถอาศัยในประเทศได้ นอกจากนี้คู่สมรสยังทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

Startups

Startups รหัสกำกับ S คือ คนต่างชาติที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

เงื่อนไข: มีเงินฝากประจำในบัญชีที่เปิในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งมีระยะเวลาเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีเงินไม่น้อยกว่า 6 แสนบาท กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายต้องมีเงินฝากประชำในบัญชีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1.8 แสนบาทต่อคน ต้องมีกรมธรรม์สุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งเจ้าของวีซ่า คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ต้องได้รับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะหรือเร่งการการเติบโต หรือโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานของรัฐ หากไม่เข้าร่วมโครงการต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าของวีซ่าต้องจัดตั้งกิจการในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากได้รับอนุญาตลแะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนหรือเป็นกรรมการบริษัท

สิทธิประโยชน์: แบ่งระยะเวลาอายุวีซ่า 3 ระยะ ได้แก่ 6 เดือน 1 ปี 2 ปีและขยายให้ไม่เกินครั้งละ 2 ปีภายหลังจัดตั้งบริษัท สามารถทำงานในตำแหน่งและกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน่วยงานรับรองได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและต้องรายงานตัวทุก 1 ปี ในขณะที่คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถอาศัยในประเทศได้ นอกจากนี้คู่สมรสยังทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานอีกด้วย

จากการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้มีการเพิ่มสาขาของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเพิ่มเติมและเปิดช่องทางตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ (Fast Track) ให้ผู้ถือครอง Smart Visa จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไปตามการทำงานแต่ในส่วนของสิทธิประโยชนืที่ได้รับนั้นมีความใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับ Smart Visa รวม 28 ราย ในสาขาดิจิทัลและสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ที่มา:

Boi.go.th

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.