fbpx
Friday, November 27Modern Manufacturing

MM Thailand พาชมสายการผลิตยางรถยนต์

MM Thailand พาผู้อ่านทุกท่านชมสายการผลิตยางรถยนต์ กว่าจะเป็นยาง 1 เส้นที่ใช้กันตามบ้านหรืองานขนส่งอย่างรถบรรทุกมีที่มาอย่างไร เชิญรับชมได้เลยครับ

ภายหลังขั้นตอนการออกแบบและทดสอบยางรุ่นต้นแบบแล้ว กระบวนการผลิตเริ่มต้นที่การแปรรูปยางดิบให้เป็นแผ่นและชิ้นส่วนตามต้องการ จากนั้นทำการผลิตขอบยางเป็นวงก่อนแล้วจึงนำเข้าเครื่องขึ้นรูปยางอัตโนมัติเพื่อใช้ประกอบกับชิ้นส่วนยางอื่นๆ ขั้นตอนต่อไป คือ การใช้แม่พิมพ์สร้างหน้ายางและยางทุกเส้นต้องผ่านการตรวจสสสอบคุณภาพก่อนนำเข้าเก็บในคลังสินค้า สามารถรับชมคลิปจำลองการผลิตยางจากสมาคมยางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้านล่างครับ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.