Sunday, December 16MM Thailand

MM Thailand พาชมสายการผลิตยางรถยนต์

450 Views

MM Thailand พาผู้อ่านทุกท่านชมสายการผลิตยางรถยนต์ กว่าจะเป็นยาง 1 เส้นที่ใช้กันตามบ้านหรืองานขนส่งอย่างรถบรรทุกมีที่มาอย่างไร เชิญรับชมได้เลยครับ

ภายหลังขั้นตอนการออกแบบและทดสอบยางรุ่นต้นแบบแล้ว กระบวนการผลิตเริ่มต้นที่การแปรรูปยางดิบให้เป็นแผ่นและชิ้นส่วนตามต้องการ จากนั้นทำการผลิตขอบยางเป็นวงก่อนแล้วจึงนำเข้าเครื่องขึ้นรูปยางอัตโนมัติเพื่อใช้ประกอบกับชิ้นส่วนยางอื่นๆ ขั้นตอนต่อไป คือ การใช้แม่พิมพ์สร้างหน้ายางและยางทุกเส้นต้องผ่านการตรวจสสสอบคุณภาพก่อนนำเข้าเก็บในคลังสินค้า สามารถรับชมคลิปจำลองการผลิตยางจากสมาคมยางแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้านล่างครับ

Related Post

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.

A dweller of art and science, also a slave to vibe wanderlust. Interesting in wide range of research and development, for example, material improvement, IIoT, food contaminant and sonic art.
พบความลับในการเพิ่มผลกำไรของผู้ผลิต 7 ราย