Thursday, March 21MM Thailand

Tag: ครอบ

ป้องกันการติดเชื้อสะสมของคอมพิวเตอร์ในพื้นที่แปรรูปอาหารได้อย่างไร

ป้องกันการติดเชื้อสะสมของคอมพิวเตอร์ในพื้นที่แปรรูปอาหารได้อย่างไร

News
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปอาหารกลายเป็นกิจกรรมปรกติที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน หนึ่งในเทคโฯโลยีที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงาน การรายงานผล หรือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์นี้เองที่อาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้กับกระบวนการแปรรูปและผลิตอาหารได้ เมื่อความร้อนและความชื้นเป็นศัตรูตัวสำคัญของคอมพิวเตอร์ การทำความสะอาดด้วยการเช็ด ล้าง หรือใช้ความร้อนย่อมไม่เป็นผลดีกับอุปกรณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้ ทำให้คอมพิวเตอร์นี้เองกลายเป็นแหล่งสะสมของฝุ่น เชื้อโรค รวมถึงโอกาสปนเปื้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หนึ่งในหนทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนี้ คือ การเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ภายใต้วัสดุที่มีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนทางอาหาร เช่น สแตนเลส ซึ่งการใช้งานโดยมีวัสดุดังกล่าวครอบกักเก็บไว้นั้นจะป้องกันทั่งฝุ่นและโอกาสการปนเปื้อนทั้งอาหารและอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น