fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: Eco Sticker

Eco Sticker คว้ารางวัลเลิศรัฐ

Eco Sticker คว้ารางวัลเลิศรัฐ

News & Economics
กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลหรือ ECO Sticker ของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ Government 4.0 (more…)