fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

กฟภ. จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33


คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณกฤติ ภาษิต ในฐานะประธานจัดงาน Temca Forum&Exhibition 2016 Paattya ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ. ชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 นับเป็นปีที่ 14 โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “PEA 4.0 : Moving Toward the Electric Utility of the Future” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ยุค 4.0 และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยนโยบาย “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”เพื่อให้การไฟฟ้าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานที่รองรับยุคดิจิทัล ประกอบกับการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศมีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ได้มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงาน จำนวน 500 กิจการ ประมาณ 1,000 คน ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง “การบริการสมัยใหม่ในยุค PEA 4.0” และ “อุตสาหกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อยกระดับงานด้านบริการ คุณภาพไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบไฟฟ้าโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และคลินิกให้คำปรึกษา ถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมแก่ผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมงาน

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ