fbpx
Monday, December 9Modern Manufacturing

พพ. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสำเร็จผู้ที่ได้รับรางวัล ‘Thailand Energy Awards’

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมความสำเร็จของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุมจากโครงการ ‘Thailand Energy Awards 2016’

คุณยศพงศ์ คุปตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า โครงการ ‘Thailand Energy Awards’ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานภายในประเทศ รวมถึงให้เห็นคุณค่าและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนพลังงานในประเทศ ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้มีการดำเนินมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงานมาตลอด โดยเฉพาะการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับคุณค่าหลัก 4C (Cost Awareness) คือ การพัฒนาโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมโดยการนำนวัตกรรมการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทางด้าน ดร.พิชิต แสงผ่องแผ้ว กรรมการบริหาร  บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงผลสำเร็จในการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานของบริษัท ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินมาตรการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานมารวมทั้งสิ้นกว่า 11 มาตรการ อาทิ การติดตั้งเครื่องทำความเย็นโดยใช้คอมเพรสเซอร์แบบไร้แรงเสียดทานสำหรับระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นที่ต้องการความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง และการใช้ระบบโอโซนกับระบบ Cooling Tower ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานร้อยละ 23.59 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 6.65 GWH และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้ถึง 25.97 ล้านบาท จากเงินลงทุน 43.17 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลิกใช้วัสดุที่เป็นสารพิษในผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสังคมสีเขียวกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับของบริษัทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ฝึกอบรม ส่งเสริมให้ความรู้ด้านพลังงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานสำหรับความคืบหน้าโครงการ ‘Thailand Energy Awards 2017’ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานผู้เข้าประกวด โดยคณะกรรมการตัดสินมีการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจำนวน 262 ราย ส่วนผลการตัดสินคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการประมาณเดือนมิถุนายนนี้

 

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ