Monday, September 25Modern Manufacturing
×

กนอ. ผนึก SIIT มธ. พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเชิงพาณิชย์

กนอ.ผนึก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU โครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อให้บริการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เล็งต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

กนอ. ผนึก SIIT มธ. พัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเชิงพาณิชย์

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยจะนำผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต ซึ่งกรอบความร่วมมือที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะทำร่วมกันในอนาคต ได้แก่ การศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงาน ด้านการพัฒนาระบบดิจิทัล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ขณะเดียวกัน กนอ. และ SIIT จะร่วมกันจัดให้มีการประชุม เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของการศึกษาโครงการ ประสานงาน ติดตามข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันขจัดปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาหรือลงทุนตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่อาจมีขึ้นในอนาคต

10 วิศวกรที่ยิ่งใหญ่ (ที่สุด) ตลอดกาล | Industry of Things EP. 5 Part 2

การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับองค์กร ตามแผนการดำเนินงานปี 2566-2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” มีเป้าหมายในการยกระดับการบริหาร พัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งหากผลการศึกษาและนวัตกรรมใดมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้ง 2 หน่วยงานจะนำผลการศึกษาและนวัตกรรมดังกล่าวมาพิจารณาและหารือถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตต่อไป

“การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) มุ่งเน้นให้ กนอ. ก้าวสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กนอ. ว่าด้วยการ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการให้บริการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในและต่างประเทศของ กนอ.” รศ.ดร.วีริศ กล่าว

ด้านนายพฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า SIIT เห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ซึ่งปัจจุบันโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กนอ. และ SIIT ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ และเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อการวิจัยและพัฒนา การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ คณาจารย์และนักศึกษาของ SIIT ตลอดจนบุคลากรของ กนอ.ด้วย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×