fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

ขำทั้งน้ำตากับความผิดพลาดของ CNC

การใช้งานเครื่อง CNC กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหลากหลายกลุ่ม ในการทำงานความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและนี่คือตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่ปัจจัยหลักของความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนซ่อมบำรุง การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งาน นอกเหนือจากการบำรุงรักษาแล้วการตั้งค่าการใช้งานที่ผิดพลาดยังก่อให้เกิดความล้มเหลวในการทำงานได้เช่นกันนอกเหนือจากความเสียหายของชิ้นงาน อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรแล้วกรณีเลวร้ายที่สุด คือ ส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตผู้ใช้งาน ดังนั้นก่อนการใช้งานเครื่องจักรจำเป็นต้องตรวจสอบความพร้อมของเครื่องและค่าการทำงานที่ต้องใช้ว่ามีความถูกต้องตามจริงหรือไม่ก่อนที่ความสูญเสียใดๆ จะเกิดขึ้น

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.