fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #2

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #2 May 2018

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในทุกภาคส่วนรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ทำให้รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังเข้าถึงการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีการผลิตกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทังในเชิงต้นทุน คุณภาพและปริมาณ การมาถึงของอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) IoT ระบบการผลิตอัตโนมัติและ AI เป็นการพลิกโฉมหน้าโลกทั้งใบในช่วงเวลาอันสั้น ทำให้เกิดการลงทุนและแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น เช่น มีการลงทุนด้าน IoT กว่า 178,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 (ข้อมูลจาก i-scoop.eu) หรือการใช้งานหุ่นยนต์ในการผลิตทัวโลกเฉลี่ย 74 ตัวต่อแรงงาน 1 หมื่นคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีการใช้งานหุ่นยนต์ 66 ตัวในสัดส่วนเดียวกัน (ข้อมูลจาก ifr.org)

ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในการปรับปรุงการผลิตเนื่องจากขาดความเข้าใจในเทคโนโลยี พนักงานอาจหวาดกลัวทีจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งในความเป็นจริงที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้เข้ามาสนับสนุนการทำงาน สร้างการเติบโตให้ตลาด รวมถึงสร้างตำแหน่งงานใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น การขันสกรูด้วยไขควงเปลียนเป็นการใช้สว่านทำให้การทำงานเร็วขึน มาตรฐานดีขึ้น หรือการใช้รถขุดดินก็ไม่ได้มีแรงงานออกมาเรียกร้องให้ปกป้องอาชีพขุดดินด้วยจอบ เป็นต้น ดังนั้นการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีจึงเป็นการมาถึงของโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึน การปรับเปลี่ยนต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์แห่งความเปลี่ยนแปลงทำให้ธุรกิจย่ำอยู่กับที่ปล่อยคู่แข่งนำหน้าก็จะรอคอยเวลาปิดตัวลง และแรงงานที่ไม่พัฒนาทักษะก็เปรียบได้กับการใช้ตัวเปล่าต่อสู้กับรถถังอย่างไร้หนทาง

เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และความสามารถในการแข่งขัน ภาครัฐจึงจัดตังโครงการ EEC ขึ้นมาเพื่อเสริมศักยภาพทีขาดหาย รวมถึงสนับสนุนการลงทุนระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรผ่าน BOI นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเหล่าผู้ประกอบการและแรงงานสำหรับเริมต้นการเปลี่ยนแปลง Modern Manufacturing ฉบับพิเศษนี้ ขอแนะนำงาน INTERMACH 2018 ซึ่งท่านจะได้อัพเดทระบบการผลิตที่ครบวงจรและล้ำสมัย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 16-19 พฤษภาคมนี้

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย