Saturday, July 24Modern Manufacturing
×

บี.กริม ได้รับเลือกเป็นสมาชิก “FTSE4Good Index Series”

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ โชว์ศักยภาพองค์กรชั้นนำด้านพลังงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” จัดโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกที่ประเมินศักยภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)

“FTSE4Good Index Series”

ทั้งนี้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม “FTSE4Good Emerging Index” และ “FTSE4Good ASEAN 5 Index” โดยผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ กล่าวว่า พนักงาน บี.กริม เพาเวอร์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series  นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่า บี.กริม เพาเวอร์ เป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Rating ในระดับ BBB การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ตลอดจนการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลด้านความยั่งยืนจากสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×