fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถล้างได้?

การผนวกการพิมพ์ Graphene ด้วยอิงค์เจ็ทเข้ากับการใช้เลเซอร์สามารถสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้างและทำความสะอาดได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Iowa ค้นพบกระบวนการผสมผสาน Graphene กับการใช้เลเซอร์เพื่อสร้างแผงวงจรราคาถูก มีความยืดหยุ่น มีศักยภาพในการเหนี่ยวนำที่ดี และยังกันน้ำอีกด้วย โดยผลงานดังกล่วาถูกตีพิมพ์ในชื่อ “Superhydrophobic Inkjet Printed Flexible Graphene Circuits via Direct-Pulsed Laser Writing” ซึ่งตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ ชิ้นส่วนที่สามารถล้างทำความสะอาดได้

กระบวนการดังกล่าวเป็นการใช้หมึกที่มีเกล็ด Graphene จากนั้นใช้เทคนิค Direct-Pulsed Laser Writing (DPLW) และปรับการทำงานให้มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ เทคนิค DPLW สามารถจัดการกับ Graphene โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของพื้นผิวการพิมพ์ไม่ว่าพื้นผิวจะเป็นกระดาษหรือโพลีเมอร์ที่มีความบางอย่างมากได้


ที่มา:

  • Electronicdesign.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.