fbpx
Monday, January 25Modern Manufacturing

สนพ. ลงใต้ให้ความรู้ “สมาร์ทกริด”

สนพ. ลงพื้นที่ภาคใต้ให้ความรู้ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” สร้างความเข้าใจประชาชน เปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้าแห่งอนาคต

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชน ที่ สนพ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นใน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาโครงการนำร่องพร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบสมาร์ทกริดต่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีการกระจายความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเข้าถึงทั่วทั้งประเทศ

“การจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานทั้งในระดับประเทศและมีความใกล้ตัวกับประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ในการจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาระบบสมาร์ทกริด ควบคู่ไปกับกระจายความรู้ความเข้าใจในภาคประชาชนอย่างเข้าถึงครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหวังว่าประชาชนจะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”

ทั้งนี้ สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่าจะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) การจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นเมื่อ 4 มี.ค.63 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่สนพ.เร่งเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนทั่วประเทศ เริ่มจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี กระจายสู่ 5 ภาคทั่วประเทศ อาทิ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และในวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น และเกิดความเข้าใจนำไปสู่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.