Friday, May 20Modern Manufacturing
×

สสว. จับมือ สสอท. เชื่อมข้อมูลสร้างผู้ประกอบการใหม่

สสว. จับมือ สสอท. เชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365  สร้างผู้ประกอบการใหม่ 2 แสนราย คาดสร้างรายได้ 3.6 หมื่นล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและเนื้อหาความรู้ผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365 ระหว่าง สสว. และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ว่า สสว. มีพันธกิจหลักในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

ที่ผ่านมา สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ E-Learning Platform ที่เหมาะสมกับความหลากหลายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ โดยมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญ และทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนองต่อความต้องการของ MSME ครอบคลุมในทุกมิติ

นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ กิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ไปสู่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ สสว. ร่วมกับ สสอท. ได้มีการจัดทำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งการเชื่อมโยง เนื้อหา หลักสูตร และองค์ความรู้ ระหว่าง สสว. กับ สสอท. ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายได้ง่าย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมเอสเอ็มอี ด้วย ระบบ SME Academy 365 โดยผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ออนไลน์ ได้ที่ https://www.smeacademy365.com หรือ ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น smeacademy365 ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

“สสอท. มีสมาชิกเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนกว่า 72 องค์กรทั่วประเทศ และมีจำนวนนักศึกษาในสังกัดมากกว่า 2 แสนราย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของผู้ประกอบการในพื้นที่ หากนักศึกษาเหล่านี้สามารถใช้งานระบบ SME Academy 365 เพื่อการเตรียมพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความสามารถเตรียมพร้อมรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลในอีก 120 วัน ก็คาดว่า ภายใน 1ปี ผู้ประกอบการเหล่านั้น จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 36,000 ล้านบาทได้” ผอ.สสว. กล่าว

ด้านนายพรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เผยว่า สำหรับโครงการแรกหลังจากการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ได้แก่ การดำเนินการจัดตั้ง Cluster ของสถาบันและเอสเอ็มอีในการร่วมกันพัฒนาการจัดระบบและปรับเปลี่ยนเอสเอ็มอี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นวิสาหกิจที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 

เลือกมอเตอร์เกียร์อย่างไรให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา | Vanich Group [SuperSource]

ทั้งนี้โครงการแรกที่มีการร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นแกนของแต่ละ Cluster ในช่วงแรก และมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมในแต่ละ Cluster โดยมีสภาอุตสาหกรรมและ สสว. ในการจับคู่ความเหมาะสมของวิสาหกิจกับ Cluster แต่ละ Cluster ของ สสอท. โดยในขณะนี้โครงการดังกล่าวได้เสนอผ่านทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อของบประมาณจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×