fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

เทรนด์ AR ในงานอุตสาหกรรมจาก PTC

PTC ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลทฟอร์มเทตโนโลยีและโซลูชันได้เผยแพร่ข้อมูลจากแบบสำรวจเกี่ยวกับการใช้งาน AR ในปัจจุบัน ภายใต้ White Paper ที่ชื่อว่า The State of Industrial Augmented Reality:A Spotlight on Industrial Innovation ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทรนด์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เทรนด์ AR ในงานอุตสาหกรรมจาก PTC

Augmented Reality (AR) หรือเทคโนโลยีที่นำเอาโลกแห่งความเป็นจริงผสมผสานเข้ากับโลกดิจิทัล เปิดโอกาสในการทำงานและการสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีกลุ่ม Reality ที่กำลังเพิ่มความสำคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ ได้แก่ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR)

จากรายงานของ PTC พบว่าสำหรับการผลักดันธุรกิจนั้นกลุ่มตัอย่างได้ให้ความสำคัญของ AR กับการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตมผู้ตอบแบบสอบถามนั้นให้ความเห็นว่า AR สามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้ารวมถึงบริการและเพิ่มศักยภาพด้านการขาย/การตลาดโดยให้ความสำคัญของ 2 ประเด็นนี้ ถึง 50% จากการให้ความสำคัญในแต่ละหัวข้อ โดยภาพรวมของเทรนด์ที่เกิดขึ้นสำหรับ AR ได้แก่ • บริษัทอุตสาหกรรมต้องการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และแทรกแซงการแข่งขันด้วยการใช้ความสามารถของ AR สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างออกไป
 • การใช้งานสำหรับผู้บริโภคนั้นให้ความสำคัญกับบริการหรือคำแนะนำสำหรับการซ่อมบำรุงเพื่อลด Downtime และเพิ่มมูลค่าสินค้า
 • ผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน สร้างโอกาสใหม่สำหรับด้วยการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า
 • ประสบการณ์ AR สำหรับลูกค้าทั้งหลายกำลังได้รับการพัฒนาและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพายใน 12 เดือน ซึ่งหมายถึงโอกาสใหม่ๆ และภัยจากการถูกแทรกแซงรูปแบบใหม่เช่นกัน

จากรายงานการใช้งานเทคโนโลยี AR ทั้งหมดพบว่า ในภาคของงานบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 19% เท่ากัน ในขณะที่ภาคการผลิต ฝ่ายข่ายและการตลาด รวมถึงการฝึกอบรมมีการใช้งานเท่ากันอยู่ที่ 15% ทำให้เห็นว่า AR นั้นสามารถใช้งานได้กับหลากหลายภาคส่วนไม่เฉพาะงานการผลิตหรือซ่อมบำรุง

สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตนั้น จาก 50% ของแบบสอบถามที่มีกรณีการใช้งานสูงสุด คือ กิจกรรมดังนี้

 1. คู่มือบริการและคำแนะนำ 9%
 2. บริการตรวจสอบและยืนยัน 9%
 3. คำแนะนำการผลิตและงานประกอบ 7%
 4. การตรวจสอบและการออกแบบ 5%
 5. คำแนะนำงานซ่อมบำรุง 5%
 6. จำลองผลิตภัณฑ์ 5%
 7. ควบคุมและแนะนำการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญ 5%
 8. ส่งต่อความรู้ 5%

ในด้านภาพรวมของการใช้งาน AR พบว่า 29% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้งาน AR ในโรงงานแล้ว ในขณะที่ 13% ยังไม่มีการใช้งาน และอีกกว่า 58% แม้จะไม่มีการใช้งานแต่มีแผนสำหรับการใช้งานในอนาคต แนวโน้มของการเติบโต AR จึงมีความชัดเจนอย่างมาก ทำให้ตลาด AR จะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในอนาคตอันใกล้ สำหรับผู้ประกอบการที่เน้นประสบการณ์ของผู้บริโภคกับสินค้า การวางแผนประยุกต์ใช้ AR ถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการแข่งขันในตลาด และสำหรับการบริหารจัดการภายใน AR มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทดแทนประสบการณ์ที่ขาดหายได้เป็นอย่างดี


ที่มา:

 • The State of Industrial Augmented Reality: A Spotlight on Industrial Innovation (PTC)
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.