fbpx
Sunday, March 29Modern Manufacturing

เมื่อใช้ 3D Printing กับมนุษย์จะเป็นอย่างไร?

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Minnesota เผยแพร่เอกสารงานวิจัย “3D Printed Functional and Biological Materials on Moving Freeform Surfaces” ซึ่งเป็นการพิมพ์วัสดุชีวภาพลงบนพื้นผิวที่มีการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ซึ่งหมายรวมถึงผิวหนังของมนุษย์ด้วยเช่นกัน

งานวิจัยชิ้นนี้สามารถทำให้ปรินท์วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนผิวหนังของมนุษย์ได้ด้วยวัสดุที่เหมาะสมและทำให้เกิดการใช้งานได้จริง เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์บนผิวหนังของมนุษย์รวมถึงการปรินท์เซลล์เพื่อซ่อมแซนบาดแผลได้ด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าที่เปิดโอกาสให้กับวงการทางการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์อย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ผลเสียระยะยาวสำหรับการเลือกใช้วัสดุและผลกระทบโดยตรงของการติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์บนผิวของมนุษย์นั้นยังไม่แน่ชัด

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.