Tuesday, September 28Modern Manufacturing
×

Tag: มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

เลือกมอเตอร์ที่ใช่สำหรับหุ่นยนต์ต้องรู้อะไรบ้าง?

เลือกมอเตอร์ที่ใช่สำหรับหุ่นยนต์ต้องรู้อะไรบ้าง?

Hilight, Machine & Devices
ต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมการผลิตยุคปัจจุบันนั้นหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าการประกอบชิ้นส่วน การหยิบจับ ตลอดจนงานคลังสินค้า และสิ่งที่ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ มอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ตามข้อต่อต่าง ๆ นั่นเอง (more…)
รู้จักมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการผลิตยุคอัตโนมัติจาก Oriental Motor

รู้จักมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการผลิตยุคอัตโนมัติจาก Oriental Motor

Video
เพราะ Motor นั้นเป็นกลไกสำคัญสำหรับโรงงานอัตโนมัติและโรงงานยุคใหม่ ในฐานะชิ้นส่วนที่ขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ภายในเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติที่มีความก้าวหน้า การเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือจึงเป็นอัจจัยสำคัญในการแข่งขัน (more…)
×