Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

Tag: ลดค่าใช้จ่าย

ส.อ.ท. ชี้ ภาคอุตสาหกรรม เตรียมลดค่าใช้จ่าย รับมืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ส.อ.ท. ชี้ ภาคอุตสาหกรรม เตรียมลดค่าใช้จ่าย รับมืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

News & Economics
ส.อ.ท. ชี้ ภาคอุตสาหกรรมเตรียมลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มเงินทุน รับมืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้น คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปี 2566 จะอยู่ที่ระดับ 0.75 – 1.00% เพื่อที่จะรักษาทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย  (more…)
×