Friday, April 16Modern Manufacturing

Tag: สาธารณสุขจังหวัด

กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

Energy & Green
กฟผ. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ป้องกัน COVID-19 ให้โรงพยาบาล ดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุข พร้อมพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคง เพื่อจังหวัดเลยจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน (more…)