Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: อบรมออนไลน์

How to MiT ? ครั้งที่ 12 กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

How to MiT ? ครั้งที่ 12 กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Events
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังบรรยาย การรับรองสินค้า Made in Thailand / How to MiT ? /ทำอย่างไรได้เป็นสินค้า Made in Thailand (more…)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนว EEC Model

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนว EEC Model

Events
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนว EEC Model สำหรับโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วประเทศ (more…)
ขอเชิญลงทะเบียนการประชุมอบรมออนไลน์กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ขอเชิญลงทะเบียนการประชุมอบรมออนไลน์กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

Events
ภายใต้หัวข้อ “การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)” (more…)
24 ก.พ.นี้ Made in Thailand(MiT) กับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

24 ก.พ.นี้ Made in Thailand(MiT) กับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Events
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังบรรยาย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (more…)
แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ GMI/HACCP และ Check list การรับรองตนเอง (Self-Declaration)

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ GMI/HACCP และ Check list การรับรองตนเอง (Self-Declaration)

Events
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรอง IPHA แต่ยังไม่มีมาตรฐาน GMP หรือ HACCP หรือ ISO22000 สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อรับเอกสารประกอบการยื่นขอ IPHA ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (more…)
How to MiT? ทำอย่างไรได้เป็นสินค้า Made in Thailand

How to MiT? ทำอย่างไรได้เป็นสินค้า Made in Thailand

Events
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังบรรยายการรับรองสินค้า Made in Thailand (ครั้งที่ 3) (more…)
×