Wednesday, June 23Modern Manufacturing
×

Tag: เงินกําไร

BGRIM แต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท

BGRIM แต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท

Energy & Green
BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30 บาท กําหนดจ่ายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (more…)
×