Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Tag: เศรษฐกิจและสังคม

กฟผ.-มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมพลิกฟื้นปลูกป่าเศรษฐกิจ

กฟผ.-มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมพลิกฟื้นปลูกป่าเศรษฐกิจ

Energy & Green
กฟผ.-มูลนิธิโครงการหลวง ต่อยอดความร่วมมือ เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม พลิกฟื้นผืนป่าผ่านการสร้างป่าเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน (more…)
เปิด (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) น้อมนำ ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ พัฒนาประเทศต่อเนื่อง

เปิด (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) น้อมนำ ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ พัฒนาประเทศต่อเนื่อง

News & Economics
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ ‘สภาพัฒน์ฯ’ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ขึ้น โดยแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (more…)
×