Friday, April 16Modern Manufacturing

Tag: โซลูชันการจัดซื้อ

นวัตกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของคุณ

นวัตกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของคุณ

Hilight, Machine & Devices
ในปี 2018 มีคนประมาณ 1.8 พันล้านคนทั่วโลกที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ และในปีเดียวกันยอดค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมีจำนวน 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ ยอดค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกำลังเติบโตขึ้นไปสูงถึง 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2564 เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ คือ ความสะดวกสบายในการแข่งขันราคา นอกจากนั้นธุรกิจออนไลน์ก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์จะสอดคล้องกับประสบการณ์การซื้อสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงการให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์และรูปภาพโดยละเอียดแก่ลูกค้า นอกเหนือจากบริการในระดับนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณค้นหาสินค้าคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในอีกทางหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่า เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ในระยะต่อไป พัฒนาการของเทคโนโลยีจะผลักดันให้ Modern services เป็นที่ต้องการมา