Thursday, March 21MM Thailand

Tag: โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

ผ่า ‘เครื่องยนต์ เศรษฐกิจไทย 4.0’ ประตูสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผ่า ‘เครื่องยนต์ เศรษฐกิจไทย 4.0’ ประตูสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Industrial Economics
เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนอย่างมาก ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อังกฤษโหวตขอแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ตามมาด้วยการประกาศนโยบายที่ร้อนแรงของทรัมป์และความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งยุโรป (more…)
โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

Industrial Economics
www.automation-expo.asia ‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (more…)