fbpx
Sunday, May 31Modern Manufacturing

Tag: ใบรับรองระบบงาน ISO

สมอ. เตรียมออกใบรับรอง ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สมอ. เตรียมออกใบรับรอง ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

News & Economics
สมอ. เตรียมออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มาตรการ นิว นอร์มอล เพิ่ม เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (more…)