Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: Food and Beverage

5 ผลลัพธ์จากการใช้ Industrial Edge ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

5 ผลลัพธ์จากการใช้ Industrial Edge ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Hilight, Machine & Devices
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งนั้นกรรมวิธีและกระบวนการผลิตรูปแบบเดิมไม่อาจแข่งขันในตลาดได้อีกต่อไปโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ในการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารมีข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาลและข้อมูลเหล่านั้นสามารถบ่งบอกถึงปัจจัยความเสี่ยง ต้นทุนที่ใช้ ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งการบริหารจัดการแบบเดิม ๆ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้แต่ความถูกต้องเองก็ยังมีแนวโน้มในระดับต่ำกว่า ดังนั้นการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยิ่งเชื่องช้าและมีโอกาสผิดพลาดมากขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยีกลุ่ม Industrial Edge จึงเข้ามามีส่วนแก้ปัญหาเหล่านี้ (more…)
×