Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: LNG Receiving Terminal

กฟผ. – ปตท. ลงนาม MOU โครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบ

กฟผ. – ปตท. ลงนาม MOU โครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบ

Energy & Green
กฟผ. จับมือ ปตท. ลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal หนองแฟบ จ.ระยอง ขนาด 7.5 MTPA เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในประเทศ และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคอาเซียน (Regional LNG Hub) ในอนาคต (more…)
×