Wednesday, May 31Modern Manufacturing
×

Tag: Metadevice

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Metadevice ทลายกำแพงการสื่อสารด้วยความเร็วสูงระดับพิเศษ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Metadevice ทลายกำแพงการสื่อสารด้วยความเร็วสูงระดับพิเศษ

Technology
นักวิจัยจาก EPFL ค้นพบวิธีใหม่ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานวิศวกรรม Metastructures ในระดับ Sub-wavelength Scale ซึ่งสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ความเร็วสูงพิเศษยุคต่อไปในการแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยแอปพลิเคชัน 6G และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ (more…)
×