fbpx
Saturday, December 5Modern Manufacturing

Tag: Reliable Energy

กังหันลมไทย ผลิตไฟฟ้า พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

กังหันลมไทย ผลิตไฟฟ้า พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

Energy & Green
…ใครว่าประเทศไทยกระแสลมโดยเฉลี่ยอ่อนเกินไป ไม่เหมาะสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า คงต้องกลับคำพูดใหม่ หรือ เขียนตำราสอนนักศึกษาใหม่กันแล้ว แม้แต่กระทรวงพลังงานก็แทบจะติดเบรกการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่ทัน เนื่องจากมีนักลงทุนขอขายไฟฟ้าจากกังหันลมเกินเป้าหมาย AEDP อย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนเหล่านี้ล้วนแต่ได้ลงทุนศึกษากระแสลมมานับปี และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปแล้วมากมาย ต้องสูญเปล่ากับการลงทุนล่วงหน้า เข้ากับตำรา ‘การลงทุนมีความเสี่ยง (นโยบายรัฐ)’ (more…)
พพ. จับมือ กรอ. เร่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดึงเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พพ. จับมือ กรอ. เร่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดึงเงินกองทุนอนุรักษ์ฯ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Energy & Green
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 36.5 รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย จากความสำคัญดังกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมที่จะบูรณาการในการร่วมมือในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (more…)