Thursday, March 21MM Thailand

Tag: S-Curve

รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

Industrial Economics
จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตด้วยนวัตกรรมทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่แรงงานทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการกลับขาดแคลนในประเทศไทย นโยบาย Smart Visa จึงเกิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะที่ตรงกับความต้องการจากต่างชาติเข้ามาด้วยมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การผลิต และธุรกิจตามแผนนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อการเติบโตของประเทศ รู้จัก Smart Visa สมารท์วีซ่า (Smart Visa)คอืวซี่าประเภทพิเศษที่กำาหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือ ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบาย  S-Curve โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง Startups คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ Smart Visa เงื่อนไขสำหรับ Smart Visa แ
โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

Industrial Economics
www.automation-expo.asia ‘ประเทศไทย 4.0’ โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (more…)