Friday, February 22MM Thailand

Tag: StartUp

Orbex ผลิตเครื่องยนต์จรวดด้วย 3D Printing ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

Orbex ผลิตเครื่องยนต์จรวดด้วย 3D Printing ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

News
Orbit บริษัทจากสหราชอาณาจักรผลิตเครื่องยนต์สำหรับจรวดที่ใช้เดินทางในกิจการอวกาศ 'Prime' ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีเติมเนื้อวัสดุหรือการพิมพ์แบบ 3 มิติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบัน (more…)
รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

รู้ไว้ใช่ว่า Smart Visa แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

Industrial Economics
จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตด้วยนวัตกรรมทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่แรงงานทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการกลับขาดแคลนในประเทศไทย นโยบาย Smart Visa จึงเกิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะที่ตรงกับความต้องการจากต่างชาติเข้ามาด้วยมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม การผลิต และธุรกิจตามแผนนโยบายภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อการเติบโตของประเทศ รู้จัก Smart Visa สมารท์วีซ่า (Smart Visa)คอืวซี่าประเภทพิเศษที่กำาหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือ ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบาย  S-Curve โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง Startups คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ Smart Visa เงื่อนไขสำหรับ Smart Visa แ
Startup เทคโนโลยีรถบรรทุก Convoy ได้ Alphabet ร่วมสนับสนุน

Startup เทคโนโลยีรถบรรทุก Convoy ได้ Alphabet ร่วมสนับสนุน

News
Convoy Inc. ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับจัดส่งสินค้าโดยรถบรรทุก ที่มีผู้สนับสนุนอย่าง Bill Gates และ Jeff Bezos ได้รับการสนับสนุนทุนรวมกว่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก CapitlaG ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนของ Alphabet Inc. บริษัทแม่ของ Google ทำให้มีมูลค่าการระดมทุนสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน (more…)
FINTECH เทคโนโลยีใหม่ทางด้านการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้

FINTECH เทคโนโลยีใหม่ทางด้านการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้

Technology
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมาก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ที่ได้นำมาใช้ด้วยจากความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งนี้ แน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆ ย่อมไม่พ้นกลุ่มกิจการอุตสาหกรรม (more…)