fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

กนอ.กำชับทุกนิคมฯปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ป้องโควิด 19

กนอ.กำชับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด อย่างเคร่งครัด

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ที่เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนั้น ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและยังมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกนิคม ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และปฏิบัติตามประกาศการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของแต่ละจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่

รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distance) และเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจน    ใช้หลักการทำงานจากบ้าน (Work from Home) ในบางหน่วยงานที่ไม่กระทบต่อภารกิจหลักหรือการให้บริการที่สำคัญ เพื่อลดความแออัดของการอยู่ร่วมกัน และลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ รวมทั้ง กนอ.ได้จัดทำระบบอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรืออัคคีภัย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยให้ปรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่งให้ผู้อํานวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอนรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในพื้นที่ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้ กนอ.ได้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และให้รายงานเข้ามายังผู้บริหารสายงานปฏิบัติการต่างๆทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

“กนอ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมฯ ปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อร่วมฝ่าภาวะวิกฤตินี้โดยเร็ว” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.