Friday, August 19Modern Manufacturing
×

กนอ.คงค่าเช่าที่ดิน 5 ปี ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

กนอ.คงอัตราค่าเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว ได้ให้นโยบายกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมหาแนวทางลด ชะลอ หรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่า หรือค่าตอบแทนการบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ

ด้านนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กนอ.เห็นชอบคงอัตราค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการที่เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่อัตราราคาค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเดิมหมดอายุลงในปี 2563 โดยเป็นการคงอัตราค่าเช่า 1 ปี (ปี 2564) เท่ากับค่าเช่าของปี 2563 และตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปจะปรับอัตราค่าเช่าเหลือเพียงร้อยละ 2 ต่อปี (จากเดิมที่อัตราค่าเช่าที่หมดอายุต้องปรับขึ้นร้อยละ 10 ในทุก 3 ปี) โดยอัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้เช่าที่ดินหรือผู้ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่ทำสัญญาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาและผู้เช่าที่ดินรายใหม่หรือต่อสัญญาเช่าที่ดิน ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2568 

 โดยอัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่เช่าที่ดินที่ปฏิบัติตามสัญญา และผู้เช่าที่ดินรายใหม่หรือต่อสัญญาในทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2564-2568 ชำระค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ลดลงจากเดิม 

ด้านนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การผ่อนปรนอัตราค่าเช่าในปี 2564 ด้วยการคงอัตราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเดิมในปี 2563 และการปรับอัตราค่าเช่าใหม่ในปี 2565-2568 โดยลดเหลือเพียงร้อยละ 2 ต่อปีดังกล่าว เป็นการลดและทยอยปรับค่าเช่าในแต่ละปี ซึ่ง กนอ.ได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดปัญหาการเลิกประกอบกิจการอันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน และธุรกิจต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×