Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

กนอ.ย้ำรง.ในนิคมฯต้องทำมาตรฐาน PSM ภายในปีนี้

“วีริศ”ย้ำรง.ในนิคมฯทั่วประเทศที่เข้าข่าย ต้องจัดทำมาตรฐาน PSM ภายในปีนี้ ลั่นใช้งานได้จริง-ชัดเจนตรงประเด็น ไม่ใช่เป็นแค่ “เสือกระดาษ”

กนอ.ย้ำรง.ในนิคมฯต้องทำมาตรฐาน PSM ภายในปีนี้

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวในการประชุมออนไลน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยในยุคCovid-19 (Thailand Occupational Safety,Health, and Working Environment Webinar)  ว่า กนอ.มีมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งออกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (ข้อบังคับฯ PSM) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง 

กลยุทธ์ไหนที่ใช่? สำหรับธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม | TEEREX 

โดยข้อบังคับดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต(PSM) และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้ (2564) ตั้งเป้าไว้ว่าให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เข้าข่ายต้องจัดทำมาตรฐาน PSM ประมาณ 321 โรง ต้องจัดทำมาตรฐานให้ครบทุกโรง โดยข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมีการตรวจประเมินทุก 5 ปี และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงให้มีการตรวจประเมินทุก 3 ปี 

“ในส่วนของกระบวนการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยตามข้อบังคับ PSM แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1.ความมุ่งมั่นต่อการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 2.ความเข้าใจและระบุปัญหาปัจจัยความเสี่ยง 3.การบริหารความเสี่ยง และ 4.การถอดบทเรียน ซึ่งทั้ง 4 ข้อนั้นไม่อยากให้มองว่ามาตรฐาน PSM ของกนอ.เป็นเพียงเอกสารทางราชการ หรือการทำ ISO เท่านั้น แต่เป็นความมุ่งมั่นในการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน กนอ. และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องเข้ามาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยมีการวางแผนล่วงหน้าว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นขั้นตอน และลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าปัจจัยของความสำเร็จทุกการดำเนินงาน คือ การทำงานอย่างมีส่วนร่วมจริงจัง ไม่ใช่เป็นแต่กฎหมายอยู่ในกระดาษเท่านั้น”นายวีริศ กล่าว

นอกจากนี้ กนอ.ยังส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้เข้าสู่กระบวนการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Factory) โดยสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสิทธิประโยชน์ รวมทั้งมาตรการจูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Factory) และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.โดยแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้ใน 5 มิติ 22 ด้าน ที่มุ่งเน้นให้ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสังคมอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน และเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ คุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีควบคู่ตามไปด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×