Saturday, January 28Modern Manufacturing
×

กนอ.ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุน 4 นิคมอุตสาหกรรม

กนอ.ออกแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง มั่นใจ ปี 65 การลงทุนมีแนวโน้มฟื้นตัว หลังภาครัฐทยอยออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุน

กนอ.ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุน 4 นิคมอุตสาหกรรม
กนอ.ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุน 4 นิคมอุตสาหกรรม
กนอ.ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุน 4 นิคมอุตสาหกรรม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 มีมติให้กำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ให้เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน

[QuantumX] โซลูชัน DAQ เก็บข้อมูลอัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดของมือโปร | Intro Enterprise [Super Source]

โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรมสงขลา(ระยะที่1) จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร  ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.2565 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

สำหรับผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่วนผู้ที่จะซื้อจะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ได้ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าที่ดินในปีนั้น และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา  3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยทั้งผู้เช่ารายใหม่และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงานมาตรฐานใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

“ปี 2565 กนอ.ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ลดภาระ/ต้นทุนการลงทุนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่ กนอ.ยังคงมุ่งมั่นพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ เชื่อว่าการออกแพ็กเกจในครั้งนี้จะสามารถจูงใจนักลงทุนให้หันมาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าการลงทุนในปีนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างแน่นอน” นายวีริศ กล่าว

Reporter
READ MORE
×