Friday, August 19Modern Manufacturing
×

กนอ.เซ็นสัญญาจ้างเอกชน ลุยงานก่อสร้างสมาร์ท ปาร์ค

กนอ. เซ็นสัญญาว่าจ้างเอกชน ลุยงานก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท ปาร์ค  รองรับ New S-curve หวังปรับฐานผลิตของไทยสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

กนอ.เซ็นสัญญาจ้างเอกชน ลุยงานก่อสร้างสมาร์ท ปาร์ค

 เมื่อเร็วๆนี้ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค จังหวัดระยอง ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ.) กับบริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด และการลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ระหว่าง กนอ. กับกิจการค้าร่วมบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท ดี.เอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ

หนึ่งในปัจจัยการผลิตให้ได้คุณภาพ สามารถเริ่มได้ที่ “มอเตอร์” | Orientalmotor [Super Source]

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 36 เดือน และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2567 เพื่อดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve)  ทั้งนี้ ประโยชน์ทางตรงที่จะเกิดกับเศรษฐกิจจากการลงทุนในสมาร์ท ปาร์ค คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถสร้างมูลค่าของจีดีพีในประเทศต่อปีอยู่ที่ 53,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในระยะก่อสร้างประมาณ 200 คน ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนประมาณ 24 ล้านบาทต่อปี 

ส่วนในระยะดำเนินการคาดว่าจะมีการจ้างงานประมาณ 7,500 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปี

โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค สอดคล้องกับการทำงานของ กนอ. ที่มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ โดย กนอ.ได้พิจารณาการส่งเสริมและต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการ แหล่งวัตถุดิบ และตามแนวความคิดการพัฒนาโครงการที่มีความเป็นมิตรต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

“นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีความคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ เกิดการพัฒนาเมือง และชุมชน การพัฒนาสาธารณูปโภคหลัก เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุน และปรับฐานการผลิตของประเทศไทยให้เข้าสู่การผลิตในอนาคต” นายวีริศฯ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×