Monday, December 6Modern Manufacturing
×

กนอ.เร่งศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมฯ ราชทัณฑ์

กนอ. รับลูก  ครม. เร่งศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ มุ่งฝึกทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน ให้โอกาสผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม พร้อมหาแนวทางดึงดูดการลงทุนในพื้นที่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการศึกษาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ทำการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ฝึกทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน และสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพในอนาคต ลดจำนวนอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้พ้นโทษและผู้อยู่ระหว่างพักการลงโทษหรือลดจำนวนวันต้องโทษ โดย กนอ.จะนำแนวทางที่ได้จากข้อเสนอแนะของ ครม.ไปร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานตามมติ ครม.ต่อไป

KR 4 AGILUS หุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ดีในสายการผลิต หยิบวางประกอบอย่างแม่นยำ ติดตั้งได้ 360° | KUKA [SS]

เบื้องต้นจากการศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมนั้น จะดำเนินการในลักษณะของการเชิญชวนผู้ประกอบการซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดหาที่ดินของเอกชนและพัฒนาเป็นนิคมฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ กนอ.ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม ส่วนการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจะเน้นนวัตกรรม แรงงานใช้ทักษะฝีมือ และรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย

นายวีริศฯ กล่าวว่า  กนอ.จะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ มาตรการ และสิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูดนักลงทุน อาทิ จัดให้มีบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม, การให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม, การยกเว้นค่าใช้จ่ายร่วมดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมดำเนินงาน 

และการจัดให้มีและให้บริการสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนควบคุม กำกับดูแล และประสานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ จะให้เอกชนเป็นผู้จัดหาพื้นที่ โดยเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และสมุทรสาครก่อน ซึ่ง กนอ.ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจให้มาร่วมลงทุน โดย กนอ.ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×