Friday, July 19Modern Manufacturing
×

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กฟผ. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” สู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 วันดินโลก

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก ร่วมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และนายกสมาคมดินโลก นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายพันธมิตรกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

วิจัยมา 20 ปี_เปิดตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล_สูงสุดถึง 80 kW | FactoryNews ep.34/1

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มาจากความร่วมมือกันจาก ทุกภาคส่วน ที่มุ่งเน้นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ชุมชนช่วยกันรักษาป่า ฟื้นฟูดิน สร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ และขยายความร่วมมือในทุกภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมมุ่งเน้นรับสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยรวม 

 วันดินโลก

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเสริมว่า นอกจาก กฟผ. จะมีหน้าที่ผลิตและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ สู่การพัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมอย่างมีส่วนร่วม กับ 6 เครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และบริษัท เอื้อสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในการพัฒนาพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. เป็นต้นแบบการดำเนินงานและเป็นสถานที่พัฒนาทักษะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา นำมาสู่การฟื้นฟูดิน น้ำ และผืนป่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ตามเป้าหมายความยั่งยืนของโลก หรือ SDGs Goal เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือนและชุมชน

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×