Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กฟผ. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” สู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 วันดินโลก

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก ร่วมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และนายกสมาคมดินโลก นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายพันธมิตรกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

วิจัยมา 20 ปี_เปิดตัวเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล_สูงสุดถึง 80 kW | FactoryNews ep.34/1

กฟผ.ชูแนวคิด “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันดินโลก

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มาจากความร่วมมือกันจาก ทุกภาคส่วน ที่มุ่งเน้นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ชุมชนช่วยกันรักษาป่า ฟื้นฟูดิน สร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ และขยายความร่วมมือในทุกภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมมุ่งเน้นรับสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยรวม 

 วันดินโลก

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเสริมว่า นอกจาก กฟผ. จะมีหน้าที่ผลิตและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ สู่การพัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมอย่างมีส่วนร่วม กับ 6 เครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และบริษัท เอื้อสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในการพัฒนาพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. เป็นต้นแบบการดำเนินงานและเป็นสถานที่พัฒนาทักษะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา นำมาสู่การฟื้นฟูดิน น้ำ และผืนป่า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน ตามเป้าหมายความยั่งยืนของโลก หรือ SDGs Goal เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือนและชุมชน

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×